Blog de classe

Aquest blog ha estat creat per realitzar els treballs d’informàtica de 4rt d’ESO A. I consta de unes activitats del llibre ii algunes preguntes d’internet.

Vidio dels climes de la Terra

Exercicis pàg. 86

Procediment 3.

1. Fes clic al menú Genera

2. Escull l’opció Soroll

3. A la finestra que s’obre pots definir la durada del soroll creat, que per defecte és d’un segon.

4. L’amplitud determina el volum del soroll. El deixarem en el seu valor prederterminat, que és l’amplitud 1.

5. Per últim, pots escollir enter tres tipus predefinits de soroll, atiquetats com a blanc rosa i marró. Per defecte, hi apareix el blanc. Intenta generar sorolls dels tres tipus, escolta’ls i compara’n el so i la forma de l’ona amb l’eina Lupa per identificar-la.

Procediment 4.

1. Fes clic al menú Pistes.

2. Fes clic a Torna a inserir-Pista d’àudio.

3. Ara crearàs l’ona, fes clic a Genera-To

4. Les opcions de l’ona són la forma, la freqüència, l’amplitud i la durada. Deixa tots els valors per defecte, però canvia la longitud a un segon en comptes  de tres.

5. Fes clic a Genera un to i es crearà una ona amb la nota LA. Fes clic a Reprodueix sonaran totes duen de forma simultània. Perquè soni només la pista amb el to tens dues opcions:

– Fer clic al botó Silenci a la pista del soroll que vas crear. perquè no soni.

-Fer clic al botó Solo a la pista de to.

Procediment 5:

 1. Crea un pista nova per a cada nota. En cadascuna , genera-hi una ona sinusoïdal d’una durada d’1 s, amplitud 0,8 i frqüència segons la taula de dalt, excepta la corresponent a LA, que ja hauries de tenir generada.

2. Posa un nom a cada pista amb la seva note musical. Fes clic en el petit triangle negre que apunta cap avall, al tauler de control de la pista, i escull Nom.

3. Fes clic sobre la pista primera, la que tenia el to LA i, sense deixar anar el botó, arrossega’l cap avall. Veuràs que la pista es desplaça cap al lloc en què deixis de prémer el botó del ratolí. Aquesta és una de les maneres de desplaçar pistes per organitzar-les. L’altra forma és mitjançant la punta de fletxa del tauler de control que dóna accés a les funcions Desplaça pista cap amunt i Desplaça pista cap avall.

4. Fes clic sobre l’eina De trasllat en el temps que simbolitza mitjançant una fletxa doble que assenyala a esquerra i a dreta.

5. Fes clic sobre la pista RE ( la segona) i , sense deixar anar el botó, desplaça-la cap a la dreta funs que el seu inici se situï a l’altura del final de la del DO.

6. Repeteix aquesta opció fins a col·locar totes les pistes les unes a continuació de les altres, com si fos una escala.

7. Prem Play i escoltaràs una escala completa, tal com volies.

Procediment 6.

1. Crea un projecte neu fent clic a Fitxer-Nou.

2. Comprova que el teu mocròfon estigui habilitat i que funcioni correctament.

3. Fixa’t en la part superior, just a sota dels botons hi ha un regle graduat que marca els temps de la música.

4. Al DVD que ve amb el llibre, busca-hi la carpeta anomenada mp3 i importa els fitxers de musica següents: ClassicaB.mp3, ClassicaC.mp3 i EtnicaC.mp3 fent clic a Projecte-Importa-Àudio.

5. Escull l’eina Desplaça pista en el temps i fes clic sobre la pista etiquetada com a ClassicaC1. DEsplaça-la de manera que el seu començament s’encobreixi uns cinc segons amb el final de la pista etiquetada com a ClassicaB 1.

6. Repeteix el pas antrios per a la pista EtinicaC1 respecte de la pista Classica C1.

7. Ara aplica alguns efectes de transició entre les cançons. Escull l’eina de selecció, fes Clic a la pista Classica B1 i arossegal cap a la dreta, fins al final de la pista. Escull l’opció Efecte-Cross Fade Out. Això farà que disminueixi el volum progressibament fins al final.

AVANS-DESPRÉS

se han utilizado las herramientas de niveles, colores y capas.

AVANS-DESPRÉS.

S’han utilitzat les eines de filtros i colors.

AVANS-DESPRÉS

S’han utilitzat les eines de colores, desaturar i la opció de Claridad.

AVANS-DESPRÉS

Se han utilizado lasherramientas de colores, colorear i se ha cambiado la saturación, el tono i la luminosidad.

ANTES-DESPUÉS

Se han utilizado las herramientas de recorte, con regla de tercios y la herramienta de desaturar para ponerla en blanco y negro.

Tutorials GIMP

Se  han utilizado las herramientas de escalar imagen, augmento y disminución de la anchura i altura.

http://www.jesusda.com/blog/index.php?id=308

Preguntes examen Tema-2

1. Que és el sistema operatiu? Anomena les parts més importants

És el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Les parts més importants són el nucli que s’encarrega del control de la resta dels mòduls, l’administador de memòria s’encarrega d’assignar un espai de memòria RAM a cada procés, el sistema d’entrada i sortida que s’encarrega de controlar els diferents dispositius connectats a l’ordinador o l’administrador de fitxers que s’encarrega de la creció, modificació, eliminació i modificació dels fitxers necessaris per treballar.

2. Que son els controladors?

Són programes específics per a la comunicació entre el dispositiu i el sistema operatiu.

3. La ruta anomenada arrel es?

És una ruta d’on surt tot el sistema de fitxers, que es representa per mitj’a del símbol “/”. D’aquí hi pengen totes les carpetes.

4. A on pertanyen els usuaris?

A l’últim nivell del SO. 

5. Com pot funcionar el SO?-

SO de processament per lots:  en aquests sistemes operatius les tasques es processen una a una.

SO multiprogramació: sistemes que suporten dues o més programacions paral·leles.

SO multiusuari: diversos usuaris accedeixen simultàniament a un sistema.

6. Tots el SO permeten la creació d’usuaris? 

Si, perquè el pugi fer servir més d’una persona i no es trepitjin les informacions.

7. Quin és el sistema operatiu més utlitzat?… justifica-ho

El Windows, perquè té difernets versions aptes per a ús domèstic i empresarial.

8. Comandaments que permeten l’ús en mode terminal.

ls: llista dels fitxers que hi ha en una carpeta.

mkdir: crea carpetes.

rmdir: suprimeix una carpeta.

cp: crea còpies de fitxers.

mv: permet moure fitxers.

passwd: canvia la contrasenya d’un usuari.

adduser: crea un usuari.

9. Quin és el hardware i software imprescindible per treballar en un ordinador?

Hardware: Placa base, monitor, ratolí i teclat.

Software: SO, BIOS.

10. Qué és una partició?… davant quina situació te importancia aquest concepte?

Manera mitjançant la qual s’organitzen els discos durs dels ordinadors. Davant els fitxers.

11. Com s’organitzen els disc durs del ordenador?

Amb particions.

12. Es pot insta·lar LINUX sobre un sistema que ja disposa de WINDOWS?

Si.

13. Enumera les tasques que du a terme un sistema operatiu

El SO permet controlar el maquinari, regular la instal·lació d’aplicacions i controlar els usuaris que accedeixen a un ordinador.

14. On podem trobar els controladors?

A l’ administrador de maquinari, a les propietats dels dispositius instal·lats, hi trobem els fitxers controlador sota la pestanya controlador. Hi ha un controlador per a cada SO i perfièric.

15. Que hi trobem al tauler de control?

Centre de seguretat, còpies de seguretat, control dels usuaris, modificació del tema, canvi automàtic de l’hora, control, dels paràmetres, accés a la configuració, accés per desinstal·lar un programa, control de maquinari, control de les xarxes.  

16. Que faig per desintal·lar un programa del meu ordenador. Explica el procés.

Obre el Tauler de control i selecciona Programes, o directament Desinstal·la un programa (Afegeix o suprimeix programes a Windows XP).

Apareix una llista amb les aplicacions instal·lades. Fes clic damunt la que vulguis desinstal·lar i després torna a fer clic a Suprimeix.

Confirma els missatges que van apareixent si estàs segur que la vols eliminar.

17. On guarde Windows el fichers de sistema?

En el disc local C:

18. Que és la BIOS?… com hi puc accedir?… quan hi he d’accedir?

La BIOS és un programari molt bàsic instal·lat a la placa base que s’encarrega de la configuració bàsica del maquinari i controla, entre d’altres coses, l’arrencada de l’equip. S’hi pot accedir prement la tecla DEL, aleshores es pot configurar l’equip perquè arrenqui des d’un SO instal·lat en un CD o un DVD.

19. Desde on puc controlar la conexió a Internet… explica que hauries de fer si la conecxio wifi del ordenador estés asenyalada amb una X vermella?

Tauler de control –> xarxa i internet.

Restablir la conexió perduda.

20. On puc guardar les webs que faig servir mes sovint. Quines característiques tenen aquest servidors ?

A l’opció de menú de preferits.

Característiques:

– Els pots organitzar en grups.

– Pots posar-hi etiquetes.

– Accedir als conectats més recents tot això de manera individualitzada segons l’usuari conectat.

Tema 2: Sistemes operatius i gestió de xarxes

1.- Llegir les pàgines de la 32 a la 37 fer un resum dels apartats 1,2 i 3 (deixar constància en el teu blog).

1) Introducció:

Tots els equips electrrònics necessiten un sistema operatiu per funcionar.

– Windows: es un SO comercial que té diferents versions, aptes per a ús domèstic o empresarial. Hi ha una versió reduida de Widows: Widows Mobile.

– Mac OS: S’utilitza en el món del diseny, la creació musical o de video i les arts gràfiques.

– Linux: Sistema que cada cop s’utilitza més en les administracions i en els àmbits educatius, té l’avantatge que es gratuït.

 – Palm OS: Aquest sistema optimitza al màxim els recursos del dispositiu: les aplicacions ocupen poc espai i necesiten poca memòria per funcionar correctament.

– Symbian: S’utilitza en dispositius mòbils, creat per una agrupacío d’empreses de telefonia mòbil. Un dels objectius d’aquest sistema és reduir el temps d’engegada, aprofitar al màxim la memòria del sistema, i reduir-ne el consum, ja que s’utilitza en dispositius portàtils.

2) Sistemes operatius: Un ordinador és un sistema complex que s’estructura en diverses capes:

– Sobre la base del maquinari que el forma, hi funciona el sistema operatiu. El SO conté les instruccions i els programes bàsics necessaris per interactuar amb l’ordinador. Té diverses parts: El nucli, les llibreries comunes i la interfície d’usuari.

– Sobre el SO s’instal·len els programes i les aplicacions que permetran donar funcionalitat a l’ordinador.

– L’últim nivell el formen els usuaris que interactuen amb l’ordinador.

 Definició i estructura Sistema operatiu: Programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions.

S’estructura en els mòduls següents:

 – Nucli: S’encarrega del control de la resta dels mòduls. És una part fonamental del sistema operatiu. Gestiona les peticions que fan altres components que es volen comunicar amb el processador.

-Administador de memòria: S’encarrega de signar, de manera ordenada, un espai de memòria RAM a cada procés per emmagatzemar-ne els resultats, dades temporals o per emmagatzemar el mateix procés si ha pasat a la cua en finalitzar el temps que tenia assignat.

 – Sistema d’entrada i sortida (E/S) s’encarreguen de controlar els diferents dispositius connectats a l’ordinador. Tots els dispositius funcionen de manera simultània i uns són més ràpids que d’altres a l’hora de funcionar. S’utilitza la tècnica de cues de procés que consisteix a emmagatzemar les dadesque necessita el dispositiu per funcionar esperant que estigui llest per ser utilitzat.

 – L’administrador de fitxers: S’encarrega de la creació, modificació, eliminacio i localització dels fitxers necessaris per treballar. També d’encarrega de comprobar els privilegis d’accés dels usuaris. Un sistema operatiu per a cada necessitat. No tots els sistemes operatius són iguals estan dissenyats i adaptats de manera específica per fer funcionar amb el màxim rendiment als aparells electrònics als quals serveix.

– SO de processament per lots: En aquests sistemes operatius les tasques es processen una a una. – SO multiprogramació: són sistemes que soporten dues o més programacions paral·leles.

– SO multiusuari: S’han dissenyat perquè diversos usuaris accedeixin simultàniament a un sistema.

Controladors de dispositius:

Controladors: Són programes específics per a la comunicació entre el dispositiu i el sistema operatiu. Hi ha un controlador per a cada SO i perifèric.

3) El SO Windows: L’escriptori del Widows és la porta d’entrada de l’usuari i el lloc des d’on es controla tot el sistema i les aplicacions. Administració de l’equip: el tauler de control

– Accés als detalls de l’equip o a la realització de copies de seguretat.

– Control dels usuaris que poden utilitzar l’equip i les contrassenyes.

-Accés al centre de seguretat on es controla el Talla foc per evitar accessos indesitjats. I també per buscar actualitzacions que ens reforcen la seguretat.

– Accés per modificar el tema de l’escriptori, els colors, les fonts, etc. També podem modificar el tema fent clic amb el botó dret del ratolí a l’escriptori i escollint l’opció Propietats.

– Control de les xarxes a què està conectat l’equip, ja siguin de cable o wifi. Aquí podem decidir quin tipus de fitxers es comparteixen o fer un diagnòstic de la xarxa i restablir les connexions perdudes.

– Accés al canvi automàtic d’hora d’hivern o estiu de forma automàtica.

– Control demaquinari: impressora, ratolí, etc. I dels son. També accedim a les opcions d’energia per activar un estalvi de pantalla, apagar el monitor, etc.

– Control dels paràmetres destinats a millorar l’accessibilitat, com ara el reconeixament de veu.

 – Accés per desinstal·lar un programa, per exemple. Cal visitar-lo per desinstal·lar aplicacions que no fem servir gaire.

– Accés a la configuració d’altres aplicacions.

L’administració de l’equip: la consola d’administració.

Consola d’administració: lloc des del qual podem administrar l’equip al Windows, s’hi accedeix fent clic amb el botó dret del ratolí sobre la icona El meu ordinador de l’escriptori, i escollint l’opció Administrar.

– Administració de l’equip: quan es tenen els permisos necessaris, des d’aquesta consola es poden administrar equips remots als quals es té accés a través de la xarxa.

– Herramientas del sistema: Administrar els recursos compartits i les sessions obertes per altres usuaris des de la xarxa d’àrea local.

– Carpetes compartides: determinar quines carpetes es comparteixen en una xarxa.

– Administrador de dispositius: administrar els dispositius de l’equip: adaptadors de xarxa, targetes de so, teclats, unitats de disc, …

– Almacenamiento: Formatar i compactar les unitats emmagatzematge.

ACTIVITATS:

7. Enumera les tasques que du a terme un sistema operatiu (SO). Les tasques d’un SO tracten de realitzar la funció de nucli, administrador de memòria, sistema d’entrada i sortida i l’adminstrador de fitxers.

8. Explica què és una partició i la importància que té aquest concepte a l’hora d’ insatal·lar dos o més SO en un mateix equip.

9. Explica amb poques paraules el procediment que cal seguir per llegir de d’un ordinador un fitxer col·locat en una carpeta d’un altre ordinador que estigui en la mateixa xarxa. Han de pertànyer tots dos equips al mateix grup de treball?

10. Respon:

a) Què és un gestor d’arrencada?

b) Què és un SO en format Live-CD? Quins avantatges té?

c) Quines modificacions cal fer a la BIOS d’una màquina perquè arrenqui amb un SO carregat en un Live-CD?

« Older entries